"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

ACG : Academic Colleges Group

Posted on: March 20th, 2013 by admin
 • SumoMe

ข้อมูลสถาบัน

About ACG

Academic Colleges Group (ACG) เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาเอกชนในนิวซีแลนด์ โรงเรียนแห่งแรกในเครือ ACG ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยแนวทางใหม่ในการศึกษาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบัน ACG ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือสิบแห่งในสามประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีโรงเรียนในเครือนอกประเทศนิวซีแลนด์

ACG คือกลุ่มของโรงเรียนที่นักเรียนจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากคณาจารย์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งการเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางวิชาการ

คณาจารย์ของ ACG มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

วิธีการสอนแบบ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” (student-focused) เป็นหัวใจของการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนของ ACG วิธีการนี้ได้แก่

 • การเรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมด

ACG ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดและความรู้ตามหลักสูตรและการประเมินผลในระดับสากล นักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิสากลอันเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

 • การให้ความสำคัญกับนักเรียน

การประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเป็นตัววัดวิธีและสมรรถภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน วิธีการเรียนการสอนของเรา นอกจากจะให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละคนเป็นส่วนตัวแล้ว ครูผู้สอนยังพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือในการเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • คุณภาพและความเป็นเลิศ

ACG มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และความช่วยเหลือจากครูผู้สอน เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกัน

การดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดของโรงเรียนในเครือ ACG ทำให้สถาบันของเราเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนในมาตรฐานการศึกษาชั้นสูง เด็กรุ่นใหม่ที่แสวงหาความสำเร็จในชีวิต ที่พร้อมรับการท้าทายและแสวงหาความเป็นเลิศทางการศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการศึกษาและการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนในเครือ ACG

 

ความสำเร็จของนักเรียน

ACG สนับสนุนและผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนจนถึงที่สุด จากผลการสอบล่าสุดในระบบแคมบริดจ์จากทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ นักเรียน ACG ทั้งหมด 32 คนได้รับรางวัล Top in the World และ Top in New Zealand ในปีเดียวกัน นักเรียน ACG มากกว่า 98% สอบผ่านระดับ A Level ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดและยากที่สุดในระแบบแคมบริดจ์

ACG Parnell College  99% 

ACG Senior College  100% 

ACG Strathallan    100%

นักเรียนที่ได้รับรางวัล Top in the World ได้จากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา Classical Studies เคมี ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ จิตรกรรม ตรรกศาสตร์ และพลศึกษา ส่วนนักเรียนที่ได้รับรางวัล Top in New Zealand ได้จากวิชาบัญชี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ดีไซน์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี การถ่ายภาพ จิตวิทยา และภาษาสเปน

Why ACG?

 • โรงเรียนในเครือ ACG ทั้งสี่แห่งตั้งอยู่ทั่วเมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อให้นักเรียนเดินทางโดยสะดวกจากทุกมุมเมือง
 • นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวกโดยรถประจำทาง รถไฟ หรือรถโรงเรียน
 • รับนักเรียนทุกวัยตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึง Year 13
 • ความเป็นเลิศทางวิชาการจากประวัติความสำเร็จของนักเรียนที่ดีเยี่ยม
 • มีวิชาภาษาอังกฤษซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ
 • สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมสันทนาการของโรงเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 • มีหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (Foundation studies) เพื่อเข้าศึกษาต่อใน The University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์และ AUT
 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยช่วยประสานงานระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> www.acgedu.com/th

หลักสูตร/ค่าเรียน

หลักสูตรต่างๆของ ACG

โรงเรียนในเครือของ ACG ในนิวซีแลนด์มีอยู่ด้วยกันถึง 7 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนเอกชน

ACG Parnell College >> เปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – Year 13

ACG Senior College >> เปิดสอนตั้งแต่ Year 11 – Year 13

ACG Strathallan >> เปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – Year 13

ACG Sunderland >> เปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – Year 13

โรงเรียนภาษา

ACG English School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ACG New Zealand International College

ACG Norton College


 

เส้นทางการศึกษาของ ACG

ACG มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยมจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา ทุกโรงเรียนในเครือ ACG ใช้ระบบแคมบริดจ์ – University of Cambridge International Examinations (CIE) ในการสอน ระบบ CIE นี้เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่งทั่วโลก
ACG มีโรงเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive Academic English) และหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS นอกจากนี้ ACG ยังเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย (University Foundation Studies) ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์อีกด้วย

ปัจจุบัน ACG มีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

 


 

ค่าเรียน ปี 2556

โรงเรียนเอกชน

ACG Parnell School (Year 1 ถึง 6) NZ$ 18,000 ต่อปี
ACG Parnell College (Year 7 ถึง 13) NZ$ 22,200 ต่อปี
ACG Senior College (Year 11 ถึง 13) NZ$ 24,800 ต่อปี
ACG Strathallan School (Year 1 ถึง 6) NZ$18,000 ต่อปี
ACG Strathallan College (Year 7 ถึง 13) NZ$ 21,800 ต่อปี
ACG Stunderland School (Year 1 ถึง 6) NZ$ 17,500 ต่อปี
ACG Sunderland College (Year 7 ถึง 13) NZ$ 20,000 ต่อปี

 

โรงเรียนภาษา

ACG English School

Intensive Academic English 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ถึง 40 NZ$395 ต่อสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 41 ขึ้นไป NZ$350 ต่อสัปดาห์

 

Intensive Academic English Block Courses และ Intensive IELTS Preparation

12 สัปดาห์ NZ$4,740

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ACG New Zealand International College

ภาคปกติ NZ$21,520
ภาคเร่งรัด NZ$21,520
ภาคต่อเนื่อง NZ$32,280
Post Foundation NZ$10,800

 

ACG Norton College

ภาคปกติ 2 ไตรมาส – IELTS 5.5 NZ$16,000
ภาคต่อเนื่อง 3 ไตรมาส – IETLS 5.0 NZ$24,000
ภาคต่อเนื่อง 4 ไตรมาส – IETLS 4.5 NZ$32,000

ทุนการศึกษา

ACG Strathallan Scholarship

ACG มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เรามีทุนการศึกษาจำนวนจำกัดสำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่ ACG Strathallan กำหนด โรงเรียนได้พิจารณาการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนและเพิ่มจำนวนนักเรียนนานาชาติที่สนใจเข้าศึกษาที่โรงเรียน ACG Strathallan

ทุนการศึกษาในที่นี้ หมายถึงส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์จากค่าเล่าเรียนในระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป

ค่าเรียนปี 2556

  ราคาปกติ ราคานักเรียนทุน
Years 1 ถึง 6 NZ$18,000 / 452,340 บาท NZ$14,400 / 361,880 บาท
Years 7 ถึง 13 NZ$21,800 / 547,930 บาท NZ$17,400 / 437,310 บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญนิวซีแลนด์ เท่ากับ 25 บาท

เงื่อนไขในการขอทุน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนใหม่เท่านั้น
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้กับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นในเครือ ACG ได้
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิและพื้นฐานการศึกษาตรงตามที่ ACG Strathallan กำหนด
 • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลา 12 เดือนหลังจากได้รับการตอบรับ
 • โปรดทราบว่าโรงเรียนไม่สามารถให้ผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนเป็นงวดได้

 

ACG Sunderland Scholarship

ACG Sunderland มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 1 ถึง 12 ในระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องกัน 3 ปี นักเรียน Year 13 ก็สามารถขอรับทุนได้เช่นกันโดยโรงเรียนจะพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยเรียนที่ ACG Sunderland หรือโรงเรียนอื่นในเครือ ACG ในนิวซีแลนด์มาก่อน

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับส่วนลดจากค่าเล่าเรียนปกติ 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนในแต่ละปีด้วย

ค่าเล่าเรียนปี 2556

  ราคาปกติ ราคานักเรียนทุน
Years 1 ถึง 6 NZ$17,500 / 437,500 บาท NZ$12,250 / 306,250 บาท
Years 7 ถึง 13 NZ$22,000 / 500,000 บาท NZ$14,000 / 350,000 บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญนิวซีแลนด์ เท่ากับ 25 บาท

เกณฑ์ในการขอทุน

โรงเรียนพิจารณาผู้ขอทุนทุกคนจากเกณฑ์ต่อไปนี้

ผู้ขอทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในโอ๊คแลนด์ จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ ACG Sunderland ด้วย

เกณฑ์การพิจารณา

 • ผลการเรียนปัจจุบันของผู้สมัครและแนวโน้มในอนาคต
 • ทัศนคติและแรงจูงใจของนักเรียน
 • ความสามารถทางภาษา

เงื่อนไขในการขอทุน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนใหม่เท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนและความสามารถทางภาษาตามที่ ACG Sunderlandกำหนด
 • ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
 • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังจากได้รับการตอบรับ เพื่อสามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้ตลอดปี

ที่พัก

Homestay

หากนักเรียนต้องการมีประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวนิวซีแลนด์ โรงเรียนขอแนะนำที่พักแบบโฮมสเตย์

นักเรียน ACG ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจำเป็นต้องพักอาศัยกับโฮมสเตย์หรือที่พักอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจาก ACG

ACG เป็นผู้จัดหาและดูแลที่พักให้กับนักเรียนทุกคน โฮมเตย์ได้รับเงินโดยตรงจากทรัสต์ของโรงเรียน (Charitable Trust) ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรค์จาก ACG และได้เซ็นสัญญาเพื่อรับทราบกฏข้อบังคับต่างๆในการดูแลนักเรียน นอกจากนี้ โฮมสเตย์ทุกครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจนิวซีแลนด์ก่อนการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับ ACG อีกด้วย ACG จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้กับโฮมสเตย์ของเราอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า18 ปีจะได้รับการไปเยี่ยมบ้านจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอย่างน้อยที่สุดสามครั้งต่อปี เพื่อคอยช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่นักเรียน

ข้อดีของการอยู่โฮมสเตย์

 • โฮมสเตย์เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนจะมีเพื่อนอยู่บ้านด้วยเสมอ
 • โฮมสเตย์สามารถช่วยสอนการบ้านหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนได้
 • การอยู่โฮมสเตย์เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นโดยไม่รู้ตัว
 • โฮมสเตย์ทำอาหารให้นักเรียนโดยส่วนใหญ่ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจ่ายกับข้าวและทำอาหารเอง
 • เงินค่าโฮมสเตย์รวมค่าซักผ้า ค่าไฟฟ้า ค่าฮีตเตอร์ ค่าน้ำ และค่าโทรศัพท์(บ้าน)ภายในประเทศ

ACG Homestay

นักเรียน ACG สามารถเลือกที่จะพักอยู่กับ ACG โฮมสเตย์ได้

 • ACG โฮมสเตย์ รวมห้องนอนเดี่ยว 1 ห้องซึ่งประกอบด้วยเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟ และฮีตเตอร์ มื้ออาหารประกอบด้วย อาหารเช้าและเย็น วันระหว่างจันทร์ถึงศุกร์ อาหรเช้า กลางวันและเย็นในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • การเดินทางระหว่าง ACG โฮมสเตย์ และโรงเรียนโดยรถประจำทางหรือรถไฟใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 45 นาที
 • โฮมสเตย์แต่ละครอบครัวรับนักเรียนไม่เกิน 3 คนจากต่างเชื้อชาติ

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์สำหรับ ACG โฮมสเตย์ 

 • นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป NZ$255 ต่อสัปดาห์
 • นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี NZ$270 ต่อสัปดาห์
 • ค่าจัดหาที่พัก NZ$280

ACG Homestay Plus

ACG มีโฮมสเตย์อีกประเภทหนึ่งให้เลือกได้แก่ ACG โฮมสเตย์พลัส

 • ACG โฮมสเตย์พลัส รวมห้องนอนเดี่ยว 1 ห้องซึ่งประกอบด้วยเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟ และฮีตเตอร์ มื้ออาหารประกอบด้วย อาหารเช้าและเย็น วันระหว่างจันทร์ถึงศุกร์ อาหรเช้า กลางวันและเย็นในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • การเดินทางระหว่าง ACG โฮมสเตย์พลัส และโรงเรียนโดยรถประจำทางหรือรถไฟใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที
 • ACG โฮมสเตย์พลัสแต่ละครอบครัวรับนักเรียนต่างชาติไม่เกิน 2 คนซึ่งแต่ละคนมีห้องนอนของตนเอง ACG โฮมสเตย์พลัสมีห้องน้ำให้นักเรียนใช้แยกต่างหากจากของครอบครัว นักเรียนใช้ห้องน้ำรวมกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์สำหรับ ACG โฮมสเตย์พลัส 

 • นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป NZ$290 ต่อสัปดาห์
 • นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี NZ$305 ต่อสัปดาห์
 • ค่าจัดหาที่พัก NZ$280

 

Student Accommodation

หอพักนักเรียนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียน ACG

หอพักนักเรียนของเรามีผู้ดูแลนักเรียนประจำอยู่ในหอพักเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อความสงบสุขของผู้ปกครอง

นักเรียนที่อยู่หอพักของเราจะสนุกกับการใช้ชีวิตอิสระและการคบเพื่อน ภายในบรรยากาศกลางใจเมือง

อพาร์ตเม้นท์นักเรียน

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์

 • ราคาเริ่มต้นที่ NZ$200 ถึง NZ$250 ต่อสัปดาห์ (ราคาโดยทั่วไปประมาณ NZ$225) รวมค่าน้ำและค่าไฟแล้ว
 • ชุดเครื่องนอน NZ$120 รวม ผ้านวม ปลอกผ้านวม, หมอน 2 ใบและผ้าคลุมที่นอน (จ่ายครั้งเดียว)
 • ค่ามัดจำล่วงหน้าประมาณ NZ $500-$900 (คืนให้เมื่อออก)
ข้อมูลเพิ่มเติม >> www.unilodge.com.au/Auckland

แผนที่

โรงเรียนในเครือ ACG ทั้งสี่แห่ง ได้แก่ ACG Parnell College, ACG Senior College, ACG Strathallan และ ACG Sunderland ตั้งอยู่ทั่วเมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อให้นักเรียนเดินทางโดยสะดวกจากทุกมุมเมือง ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองอันพลุกพล่านหรือชานเมืองอันเงียบสงบ แต่ละโรงเรียนมีความเป็นเอกเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โรงเรียนชานเมืองที่ไม่มีรถประจำทางผ่าน มีรถโรงเรียนบริการรับส่งนักเรียนเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย

ACG’s Auckland City Campus ตั้งอยู่ที่ 345 Queen Street ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ACG English School, ACG New Zealand International College และ ACG Norton College วิทยาเขตนี้อยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และมหาวิทยาลัย AUT การอยู่กลางใจเมืองหมายถึงการเดินทางอันสะดวกและการมีที่อยู่ให้เลือกมากมายหลายประเภท อาคารเรียนเพียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนสมัยใหม่ที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอเนกประสงค์สำหรับนักเรียน ห้องสมุด และห้องอาหาร


รูปภาพสถาบัน

ACG Parnell College

ACG Senior College

ACG Strathallan

ACG Sunderland

ACG City Campus

คำชมจากนักเรียน

ชนิดาYear 12 ACG Strathallan

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อชนิดา อายุ 16 ปี ขณะนี้ศึกษาอยู่ Year 12 ที่ ACG Strathallan ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ได้เรียนที่ ACG Strathallan เริ่มเรียนที่นี่ ตั้งแต่จบมัธยมศึกษาปีที่สามที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เริ่มที่ Year 11 เทอมที่สอง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยที่จะตามนักเรียนคนอื่นๆในห้องให้ทัน ทั้งเรื่องเรียนและการบ้าน เพราะครูที่สอนพยายามหาเวลามาอธิบายส่วนที่ยังไม่ได้เรียนอยู่เสมอๆ รวมถึงเพื่อนๆในห้องก็คอยช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งเช่นกัน ช่วงแรกที่มาอยู่รู้สึกค่อนข้างตื่นกลัวว่าจะเข้ากับทุกคนได้หรือไม่ แต่เด็กกีวี่เป็นมิตรและพยายามฟังเราให้เข้าใจ รวมทั้งก็มีนักเรียนเอเชียหรือ International Student ซึ่งเมื่อพูดคุยด้วยแล้วอาจจะรู้สึกเกร็งน้อยกว่าเพราะพูดช้ากว่าเจ้าของภาษาและภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สองเหมือนกัน

สิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ และโรงเรียนนี้ก็ธรรมชาติล้อมรอบและมีแม่น้ำไหลผ่านด้วย อากาศบริสุทธิ์และไม่มีเสียงรถยนต์รบกวนการเรียนเลย ที่โรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนทำอยู่เสมอๆ เช่น College Production, Athletic Day, Talent Quiz Night, etc. ชมรมต่างๆตามความสนใจทั้งเรื่องดนตรีกีฬา โรงเรียน Strathallan มีทั้งบุคลากรและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพจึงไม่แปลกเลยที่โรงเรียนนี้จะมีเด็กนักเรียนสอบติดอันดับโลกทุกๆปี

โรงเรียนในเครือACG อีกเรียนหนึ่งที่ดิฉันเคยศึกษาเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปีคือ ACG English School ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ใน City Centre เดินทางสะดวก ในโรงเรียนมีเพียงนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจาก ACG Strathallan อย่างสิ้นเชิง เมื่ออยู่ในโรงเรียนภาษาจะทำให้เรารู้สึกกล้าพูดภาษาอังกฤษมากกว่า และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความกล้าในการพูดภาษาอื่น แต่อย่างไรก็ตามที่ดีที่สุดคือเมื่อได้พูดกับเจ้าของภาษาจริงๆ นั่นก็จะเป็นสิ่งที่ได้ฝึกในโรงเรียนStrathallan การเรียนภาษาอังกฤษที่ ACG English School ใช่ว่าจะเรียนแต่ในตำรา ยังมีการนันทนาการอื่นๆอีกเช่น ดูภาพยนตร์ เล่นเกมส์เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ขณะที่ดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนภาษามีเพื่อนต่างชาติมากมาย เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซาอุดิอาเรเบีย เยอรมัน รัสเซีย และอีกหลายจากหลายประเทศ การได้มีเพื่อนเป็นคนชาติอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะไม่ทั้งช่วยกันในห้องเรียนได้แล้วยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาของชาตินั้นๆอีกด้วย

เริ่มแรกก่อนที่จะมานิวซีแลนด์ ดิฉันค่อนข้างกลัวว่าจะอยู่อย่างไร Homestay ที่จะไปอยู่ด้วยจะเป็นแบบไหน และเมื่อมาจริงๆแล้ว ก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ ครอบครัวที่มาอยู่ด้วยอบอุ่นและใจดี พวกเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าพวกเราจากประเทศบ้านเกิดมาและมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ค่อนแตกต่างจากชาวนิวซีแลนด์

ดิฉันเคยเรียนที่โรงเรียนภาษาเป็นเวลาสามครั้ง แต่ละครั้งเป็นช่วงปิดเรียนฤดูร้อนที่ประเทศไทยซึ่งยาวประมาณสองถึงสามเดือน และทุกครั้งที่กลับไปทุกคนก็จะบอกเสมอว่าภาษาอังกฤษของดิฉันมีการพัฒนาขึ้นเสมอๆ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศดี และ มีผู้คนที่เป็นมิตร


 

ภัทริน: The University of Auckland Certificate in Foundation Studies

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่้อภัทริน อายุ 18 ปี ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ดิฉันได้อาศัยอยู่ที่นี่แล้วประมาณ 7 เดือน และกำลังศึกษาในคอร์ส The University of Auckland Certificate in Foundation Studies ของ ACG New Zealand International College ในคอร์สนี้ ดิฉันเลือกเรียนในวิชา Calculus, Statistics, Economics, Accounting และ ESOL (English for Speakers of Other Languages) แต่ก่อนหน้านี้ ดิฉันเคยศึกษาภาษาอังกฤษ ระดับ Upper Intermediate ที่โรงเรียนสอนภาษา ACG English School

ในความคิดเห็นของดิฉัน ดิฉันรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษและ Foundation Programme เป็นอย่างมาก อาจารย์ทุกคนที่สอนดิฉัน ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อาจารย์จะคอย แนะนำ นักเรียนเสมอ เกี่ยวกับการเรียนในวิชาต่างๆ และการฝึกภาษาอังกฤษอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนนิวซีแลนด์ สำหรับการเรียนการสอนของที่นี่จะเน้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง รู้จักที่จะคิดและกล้าแสดงออก

นอกจากนี้ ดิฉันก็มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนต่างชาติมากมาย ซึ่งทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และวิถีชีวิต ของชาติต่างๆอีกด้วย

ตอนนี้ดิฉันพักอาศัยอยู่กับ Homestay ในเขต Henderson เมือง Auckland Host Mother ของดิฉันใจดีมากและได้ดูแลดิฉัน อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ทั้งยังคอยแนะนำและอธิบายวัฒนธรรม รวมทั้งความเป็นอยู่ของคนนิวซีแลนด์ให้ดิฉันเข้าใจตลอด และยัง คอยช่วยดิฉันในการแก้ปัญหาต่างๆ อีกด้วย

โดยสรุปแล้ว ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ศึกษาในโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง พบปะผู้คนที่เป็นมิตร พบเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความประัทับใจเหล่านี้ ทำให้ดิฉันรู้สึกว่า การเลือกมาศึกษากับ ACG ณ ประเทศนิวซีแลนด์นั้น เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด และถ้าคุณกำลังหาสถานที่ศึกษาที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองหรือ บุตรหลานของคุณ ดิฉันขอแนะนำจากใจจริงว่า ACG เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ดิฉันจะแนะนำ


 

ธนียา: Intensive Academic English, ACG English School

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อธนียา อายุ 26 ปี ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนี้ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ดิฉันได้อาศัยอยู่ที่นี่แล้วประมาณ 5 เดือน และกำลังศึกษาในคอร์ส Intensive Academic English ของ ACG English School เพื่อเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับ การศึกษาต่อในประดับปริญญาโท

ที่ ACG English School นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่แต่ละคนมีพื้นความรู้อยู่ โดยการสอบจัดระดับในวันแรกที่เข้าเรียน ซึ่งคอร์สภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมีตั้งแต่ ระดับภาษา อังกฤษพื้นฐานไปจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูง อีกทั้งยังมีการสอบประเมินผลทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของนักเรียนว่าสามารถผ่านไปศึกษาในระดับที่สูงขี้นได้หรือไม่

ดิฉันเริ่มเรียนที่นี่ในระดับ Intermediate A ในขณะนี้ดิฉันกำลังศึกษาในระดับ Upper Intermediate ค่ะ ดิฉันคิดว่า ทักษะการใช้ภาษาของดิฉันพัฒนาขึ้นมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรที่่่่่เหมาะสม อาจารย์ทุกท่านมีคุณภาพและสภาพ แวดล้อมที่เือื้ออำนวยต่อการศึกษา นอกจากนี้ ดิฉันยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมเอเชียและวัฒนธรรมยุโรปจากเพื่อนนานา ชาติอีกด้วย

ตอนนี้ดิฉันพักอาศัยอยู่กับ Homestay ในเขต New Lynn เมือง Auckland ค่ะ Host Mother ของดิฉันเป็นชาว นิวซีแลนด์ เธอดูแลดิฉันอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง เสมือนดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเธอค่ะ ดิฉันสามารถเรียนรู้ และปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ได้อีกด้วยค่ะ

สรุปแล้ว ดิฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะ ที่เลือกมาศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากดิฉันสัมผัสทัศนียภาพที่งดงาม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้ว ธรรมชาติของผู้คนที่นี่ถือว่าเป็นมิตรอย่างมาก และน่าประทับใจอย่างยิ่ง ดิฉันมั่นใจว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ ACG ณ ประเทศนิวซีแลนด์สามารถผลักดันให้ดิฉันประสบความสำเร็จในการ ศึกษาระดับสูง รวมถึงหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะ


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,