จัดหาที่เรียน

ช่วยแนะนำและจัดหาที่เรียนที่มีคุณภาพให้ตรงกับ

ความต้องการและงบประมาณของผู้เรียน

จองตั๋วเครื่องบิน

จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน

สมัครเรียน

ช่วยดำเนินการสมัครเรียนและติดต่อประสานงานในทุกขั้นตอน

-Our services-

ประสานงานระหว่างเรียน

เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ตลอดการศึกษาในต่างประเทศ

จบครบในที่เดียว ให้คำปรึกษา

และแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ

บริการฟรีทุกขั้นตอน

รถรับ - ส่งที่สนามบิน

บริการจัดหารถรับ-ส่งที่สนามบิน

จัดหาที่พัก

ช่วยจัดหาที่พักตามความต้องการของผู้เรียน

ยื่น VISA

บริการและให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวเพื่อยื่น VISA

ปฐมนิเทศ

จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางให้กับผู้เรียน

หลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ

 
 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (English Course)

1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

2. สามารถเลือกคอร์สเรียนและระยะเวลาเรียนได้ตามความสมควร

3.มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

ให้เลือกเรียน เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC เป็นต้น

โรงเรียนมัธยม (High School)

1. เลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ

2. เรียนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตราฐานสากล

3. โรงเรียนบางแห่งมีทุนการศึกษาให้

หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma/Certificate)

1. เน้นการเรียนเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง

2. มีหลักสูตรยอดนิยมมากมายให้เลือกเรียน

ปริญญาตรี-โท-เอก (Degree)

1. เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

2. มีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกเรียน

3. หลายมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้เปล่า

ตัวอย่างสถาบันที่เราเป็นตัวแทน

สถาบันภาษา (Language schools)

โรงเรียนมัธยมศึกษา (High schools)

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิชาชีพ (Higher Education and Vocational Institutions)

And more...

 
 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (English Course)

1/17

หลักสูตรมัธยมศึกษา (High School)

1/5

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate)

1/11

หลักสูตรปริญญาโท (Postgraduate)

1/15
 

World Time

Currency

Exchange

Contact us

038-113435, 0099-5539459

@smartglobe

smartglobeeducation

smartglobeeducation

084-5465540, 099-4159965

Copyright © 2012-2020 Smart Globe Education

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon